Thông ty 06 - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

https://drive.google.com/file/d/0B45pwKdUA8KiT3JFZUQxZzY3YUE/view?usp=sharing

Thông tư 05 - Đơn giá nhân công

https://drive.google.com/file/d/0B45pwKdUA8KiTWw2eEY2aTM4Z28/view?usp=sharing

Định mức 1134

https://drive.google.com/file/d/0B45pwKdUA8KiMjcwdXhNTGNneTA/view?usp=sharing